Menu

Algemene voorwaarden

 

Spaarsysteem

Het spaarsysteem is gebaseerd op een persoonlijke spaarpas of app, de Hofpas, waarop door deelnemende bedrijven gratis tegoeden worden geplaatst aan de hand van bij het bedrijf gedane aankopen. De Hofpas is bij de deelnemende bedrijven te verkrijgen.

 

Deelnemers

Iedere consument vanaf 16 jaar met een adres in Nederland kan deelnemen aan het spaarsysteem. Registratie vindt plaats op www.hofpas.nl, of door het invullen van een inschrijfformulier dat verkrijgbaar is bij de deelnemende bedrijven.

 

Persoonsgegevens

Uw persoonlijke gegevens worden opgenomen in een centrale database, die met inachtneming van de ter zake geldende privacy wordt beheerd (namens) de stichting Hofpas, gevestigd te Markelo. Registratie van uw persoonlijke gegevens zijn voor naleving van de verplichtingen tegenover de Hofpashouders, het opsporen van fraude, het doen van marktonderzoek en voor informatieverstrekking (per email) van de Hofpas aanbiedingen. Uw persoonlijke gegevens zullen NIET aan derden worden verstrekt. Deelnemers zijn verplicht om wijzigingen in tenaamstelling of emailadres door te geven aan info@hofpas.nl

 

Uitgifte spaarsaldo

Bij aankoop van producten of diensten, bij aan het spaarsysteem deelnemende bedrijven, kan de consument door middel van het laten bijschrijven van spaarsaldo op zijn/haar Hofpas, sparen voor latere bestedingen bij de deelnemende bedrijven. Bijschrijving kan alleen in combinatie geschieden met aankoop van goederen en/of diensten. Op een later tijdstip bijschrijven van de saldi is onmogelijk. De verstrekker van de spaarsaldo kan, in verband met wettelijke bepalingen, beslissen om op bepaalde producten GEEN tegoed te geven (bijv. tabak, medicijnen). De verstrekker bepaalt zelf hoeveel tegoed hij per Euro verstrekt, standaard is 1 spaarpunt (per Euro) = 1 eurocent, maar dit kan per deelnemer verschillen. Van elke door de pashouder gespaarde euro gaat standaard € 0,25 cent naar een favoriete vereniging of club van de pashouder, die zich aangemeld heeft bij de stichting Hofpas.

Indien geconstateerd wordt dat er fouten of vergissingen zijn gemaakt bij het bij- of afboeken van de spaartegoed op de Hofpas, met een waarde van meer dan € 10,00, kan door de stichting tot correctie worden overgegaan en is deelnemer verplicht ten onrechte ontvangen spaartegoed af te laten boeken respectievelijk de waarde van de reeds verzilverde onterecht ontvangen spaartegoed terug te betalen. De stichting heeft het recht aankoopnota’s van deelnemer op te vragen teneinde het saldo te verifiëren.

 

Verzilvering spaartegoed

De spaartegoeden kunnen alleen worden verzilverd bij deelnemende bedrijven. Alleen bij betaling van producten en/of diensten, kan (gedeeltelijk) het aankoopbedrag met spaartegoed worden betaald. Het betreffende spaartegoed wordt dan door het deelnemende bedrijf van het gespaarde saldo afgeboekt. Deelnemende bedrijven kunnen besluiten bij acties een hogere waarde aan de spaarpunt toe te kennen. Verzilvering van spaartegoed is alleen mogelijk als de Hofpas op naam is geregistreerd. De Hofpas is persoonlijk, wat wil zeggen dat het spaartegoed uitsluitend kunnen worden verzilverd door de houder van de betreffende Hofpas. Spaartegoed kan nimmer tegen contant geld worden ingewisseld.

 

Beëindiging deelname

Deelnemers zijn te allen tijde gerechtigd de deelname aan het spaarsysteem te beëindigen. Het spaartegoed dat op dat moment op de pas staan kunnen worden verzilverd conform het voorgaande artikel. Als er op een Hofpas in de periode van 12 maanden geen transacties hebben plaatsgevonden, wordt deze spaarpas onbruikbaar en vervalt het gespaarde saldo.

In geval van frauderen met de Hofpas, het verschaffen van onvolledige of onjuiste informatie, of enig handelen dat in strijd is met deze consumentenvoorwaarden, of indien een deelnemer op enige andere wijze zodanig handelt dat de stichting of een van de deelnemende bedrijven schade lijden, is de stichting gerechtigd onder behoud van alle overige rechten, met onmiddellijke ingang deelname te beëindigen, het spaarsaldo te laten vervallen, en/of te verrekenen met de eventueel geleden schade.

 

Wijzigingen of beëindiging Hofpas

De Stichting Hofpas kan te allen tijde het spaarsysteem beëindigen. Deelnemende consumenten zullen hierover vroegtijdig worden ingelicht. Het gespaarde tegoed kan in een nader te bepalen periode worden verzilverd conform artikel 5, na welke periode het spaarsaldo vervalt.

 

Diefstal of verlies

In geval van verlies of diefstal van de Hofpas, dient dit onmiddellijk te worden gemeld door een mail te sturen naar info@hofpas.nl. De pas wordt dan geblokkeerd. Na identiteitsverificatie kunnen het gespaarde tegoed op een nieuwe Hofpas worden bijgeschreven. Gevonden passen kunnen worden afgegeven bij deelnemende bedrijven.

 

Correspondentie

Correspondentie die verband houdt met het spaarsysteem, evenals wijzigingen van gegevens van de deelnemer, kunnen worden gestuurd naar ons emailadres: info@hofpas.nl

 

Geschillen

Geschillen over het spaarsysteem kunnen door de deelnemer schriftelijk worden voorgelegd aan het bestuur van de Stichting, waarna de Stichting na hoor en wederhoor te hebben toegepast en conform wettelijke besluitvormingsregels een voor spaarders, bedrijven en de Stichting bindende beslissing neemt. Geschillen die uiteindelijk voorgelegd worden aan de rechter, zullen worden gedeponeerd bij de rechtbank in Almelo.

 
Powered by Loyaltygroup BV